U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Vanaf 3 maart 2021 zijn wij weer open onder strikte voorwaarden vanuit de overheid, RIVM en de brancheorganisatie ProVoet.

Om uw en onze gezondheid te waarborgen hebben wij een COVID-19 protocol opgesteld.

Het protocol vind u via het menu links of door te klikken op deze link.

Lees deze aandachtig door voordat u een afspraak maakt en/of u naar de afspraak komt. 

 

Algemene voorwaarden Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk en een cliënt waarop Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen

Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Kort gezegd:

Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

 

4. Betaling

Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per bankoverschrijving te voldoen.

Verloopt de betaling zoals vooraf afgesproken via een factuur dan dient de cliënt het volledige bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekening zoals vermeld staat op de factuur onder vermelding van het volledige factuurnummer.

 

5. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk bij de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

6. Geheimhouding

Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, waardoor Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie  over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

7. Beschadiging en Diefstal

Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk heeft  het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk meldt diefstal altijd bij de politie.

 

8. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk

Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels  voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

De garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk is geadviseerd.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt de verwijzing naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  • Behoorlijk gedrag
  • De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk het recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

9. Recht

Op elke overeenkomst tussen Ellen’s Feetcare voetverzorgingspraktijk en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds  bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?